Edukační programy

V rámci projektu Obnova novogotického templu v zámeckém parku Krásném Dvoře jsou pro mateřské, základní a střední školy nabízeny tyto edukační aktivity:

Barvy a vůně parku

IMG_7860Program je zaměřen na smyslové poznávání parku, zachycení nálad jeho jednotlivých částí, vyjádření vlastních pocitů prostřednictvím hudby, výtvarného zpracování a dramatizace. Výstupem je vytvoření mandaly nebo jednoduché grafiky jako reflexe prožitků.
Typ vzdělávání: předškolní, základní (1.a 2.třída)
Cílová věková skupina3 – 7 let
Vzdělávací oblast:
Dítě a jeho psychika – Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace, Sebepojetí, city a vůle
Umění a kultura – Hudební výchova, Výtvarná výchova, Dramatická výchova

Zahrada je jako puzzle

IMG_7849Program nabízí dětem možnost stát se zahradním architektem a na „studijní cestě“ poznat zásady tvorby anglického krajinářského parku. V průběhu programu se žáci seznámí s potřebnými řemesly, prostřednictvím měr a vah si procvičí matematiku, orientují se na mapě a navrhují nové stavby. Výstupem je plán vlastní anglické zahrady.
Typ vzdělávání: základní – 1.stupeň
Cílová věková skupina: 8 – 11 let
Vzdělávací oblast:
Člověk a společnost, Člověk a svět práce – tradice, řemesla
Umění a kultura – Hudební výchova, Výtvarná výchova

Co duby vyprávěly

IMG_7842Program vymezuje pojem časová osa a v několika aktivitách definuje jeho obsah a praktické použití. Program je koncipován jako plnohodnotná výuka tohoto učiva v rámci Vlastivědy a Dějepisu. Žáci pracují se svými osobními zkušenostmi a dosud nabytými znalostmi. Druhou linií je orientace na mapě,určování směru, orientace v terénu, tvorba situačních plánů. Výstupem je vytvoření osobní časové osy.
Typ vzdělávání: základní, doporučeno především pro 5. a 6. ročník
Cílová věková skupina: 10 – 13 let
Vzdělávací oblast:
Člověk a jeho svět – Lidé a čas
Matematika a její aplikace – Závislosti, vztahy a práce s daty
Člověk a společnost – Dějepis – Člověk v dějinách
Člověk a příroda – Zeměpis – Geografické informace, kartografie; Terénní geografická výuka

PROČ JE V PARKU ROZHLEDNA

templ2V průběhu programu se žáci seznámí nejen s klasicismem a osobou hraběte Jana Rudolfa Černína, ale budou mít možnost stát se architekty, kteří plní přání pana hraběte a předkládají mu návrhy na vyhlídkovou věž, z niž bude vidět nejen park, ale i většina krásnodvorského panství. Ke slovu se dostane skupinová práce s vrstevnickým učením,  práce s informacemi, obhajoba vlastního názoru i hra v roli.
Typ vzdělávání: základní, doporučeno především pro 8. ročník
Cílová věková skupina: 14-15 let
Vzdělávací oblast:
Člověk a společnost – Dějepis – Člověk v dějinách; Objevy a dobývání. Počátky nové doby
Umění a kultura – Výtvarná výchova
Doplňující vzdělávací obory – Dramatická výchova